Generation of serotonin neurons from human pluripotent stem cells

Zhang, MD, PhD, S.-C. Generation of Serotonin Neurons from Human Pluripotent Stem Cells.

Lu J, Zhong X, Liu H, Hao L, Huang CT, Sherafat MA, Jones J, Ayala M, Li L, Zhang SC. (2016) Generation of serotonin neurons from human pluripotent stem cellsNature Biotechnology. 34(1):89-94. doi: 10.1038/nbt.3435.